انجمن اوليا و مربيان دبيرستان خوارزمي

 نفرات برتر سال 93-1392

 

 دارالقرآن

 كنكور 91

 

 قبول شدگان كنكور سال 90-1389